Odwołanie od kar

Odwołanie od kar

Przekroczenie dozwolonego czasu pracy, naruszenie przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej lub szerokości pojazdu, transport ciężki i ponadgabarytowy bez zezwolenia - to główne wykroczenia, za które kierowcy karani są mandatami...

 Odwołanie od kar

Przekroczenie dozwolonego czasu pracy, naruszenie przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej lub szerokości pojazdu, transport ciężki i ponadgabarytowy bez zezwolenia - to główne wykroczenia, za które kierowcy karani są mandatami.

Jednak coraz częściej niemiecki urząd ruchu drogowego rezygnuje z postępowania przeciwko kierowcy kierując je przeciwko właścicielowi firmy lub spółce, do której należał pojazd. W postępowaniu tym wymierzane są kary w formie przepadku korzyści materialnej, którą uzyskał przedsiębiorca w związku z naruszającym przepisy transportem. Obliczanie wysokości kary następuje na zasadzie "brutto", tzn. że koszty, które ponosi przewoźnik nie są odliczane od przychodu. Urząd ruchu drogowego ma prawo szacowania wysokości uzyskanych korzyści przez przewoźnika.

Nie każda kara przepadku mienia jest prawnie zasadna, zwłaszcza jej wysokość daje niejednokrotnie podstawy do sprzeciwu. Przy jej wymierzaniu powinna być wzięta pod uwagę zasada "współmierności kary" tzn. że powinna ona uwzględniać nie tylko wartość uzyskanej korzyści ale i jej oddziaływanie na sytuację finansową firmy, o ile okoliczności jej dotyczące znane są urzędowi orzekającemu przepadek. Warto dlatego, jeżeli zachodzą takie okoliczności, zaraz po wszczęciu postępowania przedłożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające fakt, że dochodzenie wysokiej kary przepadku zagraża egzystencji firmy. Szybka reakcja umożliwia znaczną redukcję wysokości kary.

Ponadto w/g orzecznictwa należy uwzględnić, czy na dany transport mogło być wydane zezwolenie. W takim wypadku kara przepadku może odpowiadać tylko wartości zaoszczędzonych wydatków, które przewoźnik poniósłby gdyby wykonywał transport zgodnie z prawem np. koszty zezwolenia, koszty wynajęcia odpowiednich lub dodatkowych środków transportu.

Sprzeciw musi być wniesiony w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.