Umowa przewozu - Niemcy

Przygotowywanie / opiniowanie zleceń i warunków przewozu

Transgraniczne umowy przewozu zawierane są najczęściej poprzez wysłanie zlecenia transportowego oraz jego pisemne potwierdzenie lub w sposób dorozumiany czyli przez faktyczne wykonanie zlecenia transportowego.

W zleceniu spedytora znajduje się najczęściej wskazówka, że do zawartej umowy przewozu mają zastosowanie ogólne warunki przewozowe (spedycyjne) zleceniodawcy...

 Przygotowywanie / opiniowanie zleceń i warunków przewozu

Transgraniczne umowy przewozu zawierane są najczęściej poprzez wysłanie zlecenia transportowego oraz jego pisemne potwierdzenie lub w sposób dorozumiany czyli przez faktyczne wykonanie zlecenia transportowego.

W zleceniu spedytora znajduje się najczęściej wskazówka, że do zawartej umowy przewozu mają zastosowanie ogólne warunki przewozowe (spedycyjne) zleceniodawcy. Polski przewoźnik niejednokrotnie przyjmuje zlecenie transportowe nie zważając na fakt, że dołączone do zlecenia warunki umowy zawierają dla niego niekorzystne regulacje np. odnośnie wymiany palet lub wynagrodzenia postojowego. Wcześniejsze sprawdzanie i ewentualne negocjowanie niekorzystnych warunków okazuje się w wielu przypadkach niezmiernie ważne w celu uniknięcia ewentualnych sporów.

Przykład: Ogólne warunki umów spedycjnych

W niektórych ogólnych warunkach spedytorów można spotkać regulację dotyczącą niewypłacania przewoźnikowi wynagrodzenia za czas postoju z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Klauzula taka jest wg niemieckiego prawa uznana za nie ważną z powodu rażącego naruszenia interesów kontrahenta. W takim wypadku zastosowanie będą miały przepisy konwencji CMR, która tylko w niektórych przypadkach przewiduje prawo przewoźnika do naliczania postojowego. Sprawa dochodzenia wynagrodzenia za postojowe komplikuje się w takich wypadkach i w konsekwencji pozasądowe egzekwowanie tej należności staje się niemożliwe.

Sprawa postojowego powinna być dlatego negocjowana indywidualnie. Przyjęcie zlecenia powinno zawierać regulacje co do naliczania postojowego i zostać potwierdzone przez zlecającego spedytora.

Często spotyka się regulację : 24 godziny przy załadunku i rozładunku wolne od wynagroszenia za postój (postojowego). Jeżeli przewoźnik nie sprzeciwi się takiej klauzuli przed przyjęciem zlecenia nie ma praktycznie możliwości prawnej kwestionowania takiej regulacji. Nie ma jednak podstaw do uznania 24 - godzinnego postoju przewoźnika za typowy czas rozładunku lub załadunku i wykluczyć go od wygrodzeń za postojowe.

Innym sposobem uniknięcia obowiązywania niekorzystnych regulacji w ogólnych warunkach przewozu lub spedycji jest posługiwanie się własnymi warunkami przewozu. Daje to przewoźnikowi możliwość korzystnych dla niego regulacji i zabezpieczenia jego interesów. W wypadku gdy obie strony umowy przewozu posługują się warunkami umowy, regulacje, które są ze sobą sprzeczne nie obowiązują. Zamiast tych regulacji mają zastosowanie przepisy konwencji CMR lub właściwej ustawy.

Nasza kancelaria przygotowuje umowy ramowe z niemieckimi sprdytorami oraz wspiera polskich przewoźników przy negocjacjach dotyczących umów ramowych z niemieckimi spedytorami jak i w opracowywaniu ogólnych warunków przewozu. Przygotowujemy też formularze "przyjęcie zlecenia transportowego", które przewoźnik może używać przy przyjmowaniu zleceń od niemieckich zleceniodawców.