Zabezpieczenie towaru

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowy załadunek towaru?

Prawidłowy i tym samym bezpieczny załadunek towaru zdaje się być dla większości uczestników branży transportowej kwestią oczywistą, jednakże, jak pokazuje praktyka to właśnie błędy popełniane na tym etapie są najczęstszą przyczyną szkód powstających podczas realizacji usług transportowych. Nie ulega wątpliwości, że należyty, staranny i dostosowany do specyfiki towarów załadunek stanowi podstawę bezpiecznego przewozu...

Wymiana palet

Ogólne warunki umów spedycyjnych często zobowiązują przewoźnika do wymiany palet. Niestety zdarza się niejednokrotnie, że załadowca lub odbiorca nie dysponują wystarczającą ilością palet na wymianę.

W warunkach umów przewidziane jest, że w razie braku wymiany palet przewoźnik zobowiązany jest do ich oddania w ciągu 10 lub 14 dni a po upływie tego terminu zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej wartości palet...

Postojowe

Konwencja CMR reguluje postojowe tylko z powodu określonych w konwencji zdarzeń: np. art. 10 CMR w związku z niewłaściwym opakowaniem towaru, art. 11 CMR reguluje obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za przestoje spowodowane dostarczeniem niewłaściwych lub niekompletnych dokumentów; natomiast art. 16 CMR reguluje zwrot kosztów postoju, które wynikły z wykonania instrukcji osoby uprawnionej do rozporządzania towarem. Przewoźnik może obciążyć zleceniodawcę kosztami postoju od chwili zażądania instrukcji...

Nadzwyczajnie wysokie szkody

CMR - maksymalne odszkodowanie a nadzwyczajnie wysoka szkoda zleceniodawcy

Uwagi w oparciu o wyrok niemieckiego Najwyższego Sądu Federalnego w Karlsruhe z 21.02.2010, sygn. Akt I ZR 215/07

Zleceniodawca może przyczynić się do szkody powstałej w wyniku utraty lub zniszczenia przewożonego towaru, jeśli nie poinformuje on przewoźnika o możliwości niebezpieczeństwa nadzwyczajnie wysokiej szkody. Taka sytuacja ma miejsce przeważnie wówczas, jeśli zleceniodawca nie poinformuje przewoźnika o bardzo dużej wartości przewożonego towaru, przez co ten zaniecha celowych w takim wypadku dodatkowych zabezpieczeń...

Wypowiedzenie umowy transportowej

Wypowiedzenie umowy transportowej przez nadawcę wg. prawa niemieckiego – warunki i konsekwencje.

(Umowa przewozu podlega prawu niemieckiemu, o ile jego zastosownie strony skutecznie uzgodnily w umowie lub jego zastosowanie wynika z Rozporządzenia Parlametu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 Rzym I).

W praktyce często zdarza się, iż nadawca z różnych przyczyn dokonuje wypowiedzenia umowy transportowej. Nadawcy niejednokrotnie wypowiadają umowy w momencie, w którym przewoźnik podjął już pewne kroki przygotowaczo- organizacyjne dla realizacji planowanej usługi...